06.jul.20

Satsing på Skoleskipet Gann

Satsing på Skoleskipet Gann

- frisk satsing på ny teknologi og utdanning til en grønnere skipsfart Skoleskipet Gann er nylig orientert av Utdanningsdirektoratet om en økning på 6,4 mill. kroner av det faste årlige tilskuddet til maritim drift.

 
«Dette er et utrolig viktig tilskudd til satsingen på maritim utdanning og grønn skipsfart – og selvfølgelig også den maritime næring, som helhet», uttaler styreleder Mirjam Ydstebø og daglig leder for Skoleskipet Gann, Geir Danielsen.
 
Hybridisering
Den årlige økningen av tilskuddet muliggjør en hybridisering av MS Gann som innebærer installering av batteridrift med elektrisk framdrift, og framdrift med dieselmotorer – altså hybrid - hvor visuelle digitale styringssystem skal hjelpe oss til å få en optimal driftsprofil. Digital maritim kompetanse vil bli et nøkkelord i opplæring og praksis.
Når hybridiseringen er gjennomført vil MS Gann være et prakteksempel på bruk av framtidsrettet teknologi på et tradisjonelt skip. På grunn av koronakrisen vil en gjennomføring ta lengre tid enn normalt, da det er ventetid på ferdigstillelse av utstyr og produkter som behøves.
 
Mangel på kompetent personell
Norge er en stormakt på havet i dag og verdensledende innen miljøsatsing og grønn skipsfart. Det er det bred enighet om. Skal vi beholde den posisjonen må vi være i forkant både når det gjelder teknologi og kompetanse. Ny teknologi må utvikles, og tas i bruk, og den digitale maritme kompetansen generelt sett, må bli enda høyere.
Ydstebø og Danielsen påpeker at de vidergående maritime skolene er hovedinnfallsporten til annen høyere maritim utdanning. De mener at det derfor er helt avgjørende at ungdom som vurderer å søke maritime skoler, lar seg inspirere av tilbudet som gis fordi utdanningstilbudet i seg selv er i forkant teknologisk, og at det peker framover mot nye innovative og grønnere løsninger. «Vi trenger ungdom som i sin tid vil bidra til nye teknologiske framskritt. Og vi trenger ellers ungdom som i størst mulig grad er utdannet til den teknologiske virkeligheten de vil møte ute på sjøen,» uttaler de.
Det bygges og satses for tiden både på lavutslippsskip, hybridskip og det planlegges for null-utslippsskip. Vi kan nevne Havila kystruten og Hurtigruten som bygger hybridskip, Norled bygger ny hydrogenferje og mange andre ferjesamband er – eller skal bli - helelektriske. Det er allerede igangsatt, og det er forventet en ytterligere storsatsing på ulike typer lavutslipps-  og nullutslippsskip i en rekke rederier og innen de fleste segmenter i norsk skipsfart.
Norges konkurransefortrinn ligger i kompetansen hos rederiene, til norske sjøfolk og arbeidstakere i maritim næring. Skoleskipet Gann ønsker å være i forkant og gi sitt bidrag til å opprettholde dette fortrinnet.
 
Bærekraftige og framtidsrettede rammer
Det ekstra tilskuddet vil bidra til at rammene for Skoleskipet Gann blir bærekraftige og framtidsrettede. «Vi vet», sier Danielsen, «at det kommer store vedlikeholdskostnader i tiden som kommer – blant annet når vi skal gjennomføre planlagte dokkinger. Og flere av disse kommende vedlikeholdsoperasjonene er av en slik dimensjon at vi med dagens rammer ville fått store utfordringer med gjennomføringen. Myndighets- og sikkerhetskrav til drift og vedlikehold av skipet skal selvsagt alltid ha en høy prioritet» sier Danielsen. «Og en økning av tilskuddet bidrar derfor til å sikre at skipet holder den standarden på alle felt og områder som kreves og forventes fra våre sjøfartsmyndigheter. Tilskuddet bidrar dermed til å ta vare på, og utvikle vårt viktigste pedagogiske verktøy, og til å konsolidere vår posisjon som utdanningsinstitusjon.»
«Vi ønsker å rette en stor takk til både regionale og sentrale politiske støttespillere for den gode innsatsen de har gjort for å øke rammene til Skoleskipet Gann. Det er utrolig flott å få støtte fra et bredt  politisk landskap,» uttaler Ydstebø.
Maritim kompetanse
«Skoleskipet Gann er et viktig ledd i den maritime utdanningen og en viktig bidragsyter knyttet til å bygge opp maritim kompetanse blant dagens unge» sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Fride Solbakken. « Den formelle og teoretiske utdanningen, kombinert med praktisk erfaring gjør at flere elever fullfører utdanningsløpet, samt at de er svært attraktive som fremtidige arbeidstakere. Det er flott at arbeidet som Skoleskipet Gann gjør, anerkjennes gjennom økte bevilgninger».
 
 
Satsing på Skoleskipet Gann

Flere nyheter

ØVELSE!
13.jun.24

ØVELSE!

ØVELSE, ØVELSE! Det blir mye aktivitet rundt skipet i dag 13. juni 24. Politiet og Skoleskipet Gann samarbeider om en øvelse. Det kan hende det blir både båter og biler rundt skipet.
ØVELSE!
Undervisningsstilling
06.jun.24

Undervisningsstilling

Vi har ledig stilling som lærer
Undervisningsstilling
Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat